Ga naar inhoud
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Lees meer
Sunreflex Sunreflex

Algemene voorwaarden

Leverings- en garantievoorwaarden

Romazo Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden voor de verkoop, levering of montage van zonweringen, rolluiken, raamdecoraties, horren, garagedeuren of terrasoverkappingen. Deze Algemene Voorwaarden van de vereniging Romazo Professionals, inge- schreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445700, zijn tot stand gekomen
in overleg met de Consumentenbond in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en in werking getreden per 6 november 2017.  Romazo.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: natuurlijke persoon, rechtspersoon of per- sonenvennootschap, lid van de vereniging Romazo Professi- onals, die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende de verkoop, het leveren of monteren van zonweringen, rolluiken, raamdecoraties, horren, garagedeuren of terrasoverkappin-

gen;

De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet hande-

lend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een over- eenkomst aangaat met de ondernemer als onder a omschre- ven;

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de on- dernemer overeengekomen werkzaamheden of de (daarbij) door de ondernemer geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoe- gingen aan respectievelijk verminderingen van het overeen- gekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Schriftelijk: betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatie- middel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

Romazo: de vereniging Romazo Professionals;

Geschillencommissie: Geschillencommissie Zonwering van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken,

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin- gen die de ondernemer doet of op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk met betrekking tot zonweringen, rolluiken, raamdecoraties, horren, garage- deuren of terrasoverkappingen tussen de ondernemer en de consument.

2.2  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van Romazo.

Artikel 3: Het aanbod

3.1  De ondernemer brengt een aanbod, in elk geval dat de € 250,00 te boven gaat, schriftelijk uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2  Het aanbod is onherroepelijk gedurende 21 dagen na dag- tekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

3.3  Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren ma- terialen of te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.4  Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen, een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.

3.5  Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie:

Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partij-

en een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal wor-

den verricht;

Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer

een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uur- tarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de ge- geven omstandigheden naar het oordeel van de onder- nemer in redelijkheid niet mogelijk is.

3.6  Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7  Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.8  De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, techni- sche omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zon- der zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer ge- daan verzoek franco aan hem te worden geretourneerd.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aan- vaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk schriftelijk.

4.2  In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ont- vangst van de opdracht aan de consument. Als de consu- ment het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de on- dernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

5.1  De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

5.2  De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoe- ring van het werk.

5.3  De ondernemer zal de consument wijzen op de hem rede- lijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

onjuistheden in de door de consument verlangde werk-

wijzen en constructies;

gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk

wordt verricht;

gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulp-

middelen die door de consument ter beschikking zijn

gesteld;

onjuistheden in de door of namens de consument ver-

strekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeurin- gen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektrici- teit, gas en water komen voor rekening van de consument.

6.4 De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen ver- traging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voor- gaande lid, dient de consument de daarmee verband hou- dende schade en kosten aan de ondernemer te vergoe- den, indien deze omstandigheden aan de consument kun- nen worden toegerekend.

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen be- kwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer te melden.

6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-  onjuistheden in de door de consument verlangde con-

structies en werkwijzen;

-  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk

wordt verricht;

-  gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de

consument ter beschikking zijn gesteld;

-  onjuistheden in de door of namens de consument ver-

strekte gegevens;
Bovenstaande laat onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

Artikel 7: Meer - en minderwerk

7.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen.

7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een ver- hoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, ten- zij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag van meer dan € 250,00 wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behou- dens in spoedeisende omstandigheden.

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aan- spraken van de ondernemer respectievelijk de consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.

Artikel 8: Oplevering / opneming van het werk

8.1 De ondernemer zal de consument schriftelijk of mondeling te kennen geven dat het werk of een gedeelte daarvan klaar is om te worden opgeleverd waarbij de ondernemer de consument zal uitnodigen om tot opneming van het werk over te gaan. Tot het moment van oplevering is het de consument, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer, niet toegestaan het werk in gebruik te ne- men.

8.2 Onder opneming van het werk als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan:

- het door de consument visueel inspecteren van het ge- hele werk of een gedeelte daarvan;

- het door de ondernemer demonstreren van de goede werking van alle gebruiksmogelijkheden van het werk;
- het verschaffen van uitleg en informatie over het juiste

gebruik van het werk;
- het samen met de ondernemer invullen en onderteke-

nen van een opleveringsrapport.

8.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal de opne- ming van het werk zo spoedig mogelijk geschieden, bij voorkeur binnen 2 werkdagen doch uiterlijk binnen 7 werk- dagen nadat de ondernemer de consument daartoe heeft uitgenodigd.

8.4 Bij de opneming geconstateerde en op het opleveringsrap- port vastgelegde kleine gebreken en ontbrekende onderde- len staan aan oplevering niet in de weg en zullen door de ondernemer binnen 7 werkdagen worden hersteld of nage- leverd, tenzij partijen daar andere afspraken over hebben gemaakt.

8.5 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als 7 werkdagen zijn verstreken nadat de consument de in lid 1 van dit artikel genoemde kennisgeving en uitnodiging heeft ontvangen en de consument zonder opgave van redenen of redelijke grond heeft nagelaten medewerking te verle- nen aan het opnemen van het werk of na opneming zonder redelijke grond weigert het opgemaakte opleveringsrapport te ondertekenen.

Artikel 9: De eindafrekening

9.1 De ondernemer dient bij oplevering de eindafrekening in bij de consument.

9.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- of minderwerk.

9.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materia- len en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uur- tarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meer- werk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft ge- waarschuwd voor een grotere overschrijding van de richt- prijs.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aangewezen rekening.

10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

10.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen en de onder- nemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de con- sument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

10.4 Tenzij sprake is van contante betaling of een andere door de ondernemer aan de consument aangeboden elektroni- sche wijze van betaling, zoals bijvoorbeeld pinbetaling, vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 11: Niet - tijdige betaling
11.1 De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de

betalingsdatum.

11.2 Na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in lid 1 zendt de ondernemer aan de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 da- gen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consu- ment verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incasso- kosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

11.3 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelij- ke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer behoudt zich de eigendom voor zolang de con-

sument niet volledig heeft betaald. De consument wordt pas eigenaar het product als hij de koopprijs en het even- tueel meer verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties 13.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzon-

der gebruik voor zover dat is overeengekomen.

13.2 Openbaart zich binnen zes (6) maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeen- komst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk op het tijdstip van (op)levering wel aan de over- eenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor even- tuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

13.3 Voor de hieronder genoemde productgroepen geldt een (garantie)periode die afwijkt van de termijn genoemd in lid 2 van dit artikel, behoudens eventuele andersluidende af- spraken tussen partijen:

a. op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken, schuifhek- ken, garagedeuren en terrasoverkappingen: 2 jaar;
b. op binnenzonweringen, raamdecoraties en horren: 1 jaar;

c. op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten (met uitzondering van elektronische besturings- en bedieningscomponenten): 2 jaar.

13.4 De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) pro- duct of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt. Klagen binnen twee maanden na ontdekking is altijd tijdig. Niet binnen bekwa- me tijd klagen heeft tot gevolg dat de consument er geen beroep meer op kan doen dat het product of de dienst ge- brekkig is.

13.5 De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:

-  gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

-  gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkun- dig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van bui- ten komende oorzaken;

-  het gebrek geen gevolg is van het werk;

-  gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijzi- ging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderne- mer.

Artikel 14: Niet nakoming van de overeenkomst

14.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeen-

komst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij ge- deeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat recht- vaardigt.

14.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe be- tekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaar- digt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmoge- lijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de niet-nakomende partij in verzuim is.

Artikel 15: Klachten- en geschillenregeling
15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend ge-

maakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in over- eenstemming met deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft ontdekt of redelij- kerwijs had moeten ontdekken.

15.3 Indien de klachtafhandeling door de ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan de consument of de onder- nemer het geschil voorleggen aan Romazo voor een be- middelingspoging. Voor de wijze waarop geschillen kunnen worden aangemeld en het verloop van de bemiddelings- procedure kan het “Bemiddelingsreglement Romazo Pro- fessionals” worden opgevraagd bij het secretariaat van Romazo (www.romazo.nl, info@romazo.nl, Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein, 030 – 605 64 48).

15.4 Indien het geschil, ook na eventuele bemiddeling door Romazo, niet is opgelost, kan het geschil zowel door de ondernemer als de consument schriftelijk of op elektroni- sche wijze aanhangig worden gemaakt bij de “Geschillen- commissie Zonwering”, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

15.5 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. Van een geschil is sprake nadat de klacht door de ondernemer of via de be- middelingspoging van Romazo niet is opgelost.

15.6 De consument dient het geschil binnen 12 maanden nadat hij zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend bij de Ge- schillencommissie aanhangig te maken.

15.7 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Ge- schillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze ge- bonden. Als de ondernemer een geschil aan de Geschil- lencommissie wil voorleggen, moet hij de consument vra- gen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

15.8 De Geschillencommissie doet een beide partijen bindende uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt op aanvraag gratis toegezonden. Voor de behande- ling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15.9 Voor zover de consument geen gebruik wenst te maken van bemiddeling door Romazo of geschilbeslechting door de Geschillencommissie Zonwering, is de op grond van de wettelijke regels bevoegde rechter bevoegd kennis te ne- men van het geschil.

Artikel 16 : Branchegarantie nakoming bindende adviezen

16.1 Romazo staat tegenover de consument borg voor de na- koming van de verplichtingen door de ondernemer hem in een bindend advies door de Geschillencommissie opge- legd tot maximaal een bedrag van € 10.000,=, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hier- van ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

16.2 Als de door de Geschillencommissie aan de ondernemer opgelegde verplichting een bedrag betreft dat hoger is dan het in lid 1 van dit artikel genoemde maximum bedrag, dan zal Romazo het meerdere pas aan de consument uitkeren nadat Romazo dat meerdere met succes, zo nodig langs gerechtelijke weg, heeft geïncasseerd bij de ondernemer.

16.3 Romazo verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is genomen van een van vol- gende situaties sprake is:
a. aan de ondernemer surséance van betaling is verleend;

het faillissement van de ondernemer is uitgesproken of

wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon

van toepassing is verklaard;

de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer feitelijk zijn

beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan Romazo aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feite- lijk zijn beëindigd.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

Romazo zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Romazo Garant Logo

B2B voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die

leden van Romazo doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2  De aanbieder/leverancier is het lid van Romazo dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Romazo.

Artikel 2:Aanbiedingen

2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van leverancier, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4  Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt

opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2  De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepalingis opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond

van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en

informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door ofnamens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4  Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel5:Levertijd
5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer

bij benadering vastgesteld.

5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het

sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn

verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

8.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting alsde tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,

timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander

bouwkundig werk;

de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere

infrastructurele voorzieningen;

de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij

het werk aanwezige zaken;

de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of

minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of

het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt

met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5 % wordt

afgeweken.

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever

lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2 Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en

gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen

deze schade teverzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering vanhet aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1 De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor

de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld:
a. twee jaar op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en

schuifhekken.
b. één jaar opbinnenzonweringen
c. twéé jaar op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve

van de onder a. en b. genoemde producten, met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten waarvoor een garantie van zes maanden geldt.

d. Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van zes maanden.

14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de

factuur.

Als partijen in een voorkomend geval overeenkomen dat, in plaats van franco retournering van de levering, de garantiewerkzaamheden door opdrachtgever op locatie zullen worden uitgevoerd, dan komen de eventueel gemaakte reis-en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) voor rekening van opdrachtgever.

14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) komen voor rekening van opdrachtgever.

14.4 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voorzover opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie geldt de fabrieksgarantie.

14.5 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.7
a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestigingvan

opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als

de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen

na aanvang van dewerkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum. 17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever

verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling

aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt

gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of

geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doette

worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken

zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige

overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige

overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluitingis toegestaan.

20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

5.4

Als er sprake is van andere omstandigheden dan diewelke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer delevertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

11.1

11.2

11.3

Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

-  gas, water en elektriciteit; - verwarming;

-  afsluitbare drogeopslagruimte;

-  op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamhedenworden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1  Levering vindt plaats af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze

van leverancier, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2  Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’sverzekeren.

6.3  Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,

c.
14.8 De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen

Romazo Business to BusinessVoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging van Rolluiken- markiezen- en zonweringbedrijven (Romazo).
Deze tekst geldt vanaf 16 september 2010 en is onder nummer 236/2010 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt

opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat

gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld

dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

b.

opdrachtgever of doorderden.
Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken dieniet nieuw waren op het moment van levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken vanopdrachtgever.

van:

-  normale slijtage;

-  onoordeelkundig gebruik;

-  niet of onjuist uitgevoerdonderhoud;

-  installatie, montage, wijziging of reparatie door

geattendeerd en kan hieromtrent derhalve niet reclameren: a. Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er

mogelijkerwijs uit als vervuilde strepen.
b. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door

dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspan¬nin¬gen kunnen golventot gevolg hebben welke zich onder andere kunnen uiten in een wafel- of visgraatpatroon.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

page1image1835053696 page1image1835054000 page1image1835054432 page1image1835054736 page1image1835055040 page1image1835055344 page1image1835055648 page1image1835055952 page1image1835056256 page1image1835056560 page1image1835057120 page1image1835057328

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. Koninklijke Metaalunie